COM NU TIES: OPROEP TOT INDIENEN VAN PAPERS

SEUILS / DREMPELS / THRESHOLDS

Symposium over het thema van de gemeenschappen oproep tot indienen van papers

Info : www.iselp.be
Het symposium vindt plaats in ISELP van 25 tot 28 januari 2018

Deze oproep tot het indienen van papers is gericht tot kunstenaars en tot iedereen die betrokken is bij onderzoek op het gebied van kunst, geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en stadsplanning, aardrijkskunde, filosofie, antropologie, sociologie, politieke wetenschappen, milieuwetenschappen, gedragswetenschappen, psychologie, enz.

OPROEP TOT INDIENEN VAN PAPERS

Het begrip gemeenschap duikt tegenwoordig voortdurend op in de politiek en de media. Het wordt te pas en te onpas gebruikt in de mens- en maatschappijwetenschappen, en ook in de kunst. Daar- naast is het begrip gemeenschap opnieuw maatschappelijk actueel sinds de “bezetting van pleinen” door protestbewegingen. En toch lijk het begrip te weerstaan aan elke poging tot eenduidige en heldere definitie. Naast de gezamenlijke tentoonstelling over dit probleem, willen het ISELP en Ar- gos het begrip verder uitdiepen met de organisatie van een symposium dat de vraag behandelt voor welke nieuwe uitdagingen we staan door bijvoorbeeld de nieuwe manieren waarop individuen zich verenigen binnen collectiviteiten, door het naar elkaar toegroeien van gemeenschappelijke belangen, doordat binnen maatschappelijke of communautaire groepen tegenstellingen kunnen bestaan.

Interactie tussen individuen en gemeenschappen houdt in dat we drempels moeten overschrijden. Of ze nu symbolisch zijn of reëel, opgelegd door de buitenwereld of van binnenuit, steeds resul- teren die drempels in de formulering van ideeën over wat nodig is om een gemeenschap tot stand
te brengen. Anderzijds kunnen die drempels ook een grens worden die niemand kan overschrijden. Drempels bepalen en wijzigen dus het bestaan en de het naast-elkaar-bestaan van gemeenschappen binnen onze maatschappij. Welke drempels kunnen er opduiken? Hoe dragen ze bij aan de ontwikke- ling of de teloorgang van een gemeenschap? Kan de kunst een bevoorrechte rol spelen bij het zicht- baar maken de dynamiek die hedendaagse gemeenschappen delen? Al deze vragen wil het sympo- sium benaderen vanuit een interdisciplinaire aanpak.

DUOSHOW

VIER THEMA’S VERLENEN STRUCTUUR AAN ONZE STUDIEDAGEN. VERSTEDELIJKING /

De stad lijkt de plek bij uitstek voor de totstandkoming (en transformatie) van gemeenschappen. In Brussel bijvoorbeeld, is die vaststelling bijzonder relevant. De Europese hoofdstad herbergt een fabelachtig aantal gemeenschappen die zich definiëren door hun politieke, culturele, geografische religieuze of genderidentiteit. Maar is het enkel de stedelijke ruimte die deze gemeenschappen integraal bepaalt? Hoe reageren die gemeenschappen op de voortdurende veranderingen van het stedelijke weefsel? Hoe bepaalt het netwerk van gemeenschappen zelf de stedelijke ruimte, het gebruik ervan en de typologische ordening? Kunnen publieke artistieke uitingen ons de complexiteit van deze collectieve stedelijke fenomenen tonen, ze afbakenen of in vraag stellen?

SAMENLEVINGSVERBAND /

De culturele diversiteit die onze geglobaliseerde maatschappijen kenmerkt kan ook resulteren in een gebrek aan begrip en leiden tot afwijzing of zelfs hevige spanningen. Samenleven is misschien niet altijd vanzelfsprekend, maar veronderstelt logischerwijze een opening naar de Ander. Door het aangaan van een dialoog en communicatie lijkt het mogelijk om tot een betere verstandhouding te komen, en daarmee ook tot de een vreedzaam samenleven. Maar is in een extreem gefrag- menteerde en individualistische samenleving een dergelijke dialoog wel mogelijk?

POLITIEK /

In onze postindustriële maatschappij die steeds weer te maken krijgt met crisissen, is er vandaag sprake van een schri- jnend democratisch deficit en een crisis zonder weerga van de politieke legitimiteit. In de twintigste eeuw hebben we talrijke keren een democratische strijd zien ontvlammen, die essentieel te maken heeft met vragen over de gemeenschap en de manier waarop deze politiek vertegenwoordigd wordt. Hoe kunnen we in de context van die democratische ver- nieuwing eigenlijk vragen stellen over de gevestigde politieke instellingen, over de manier waarop die functioneren en over hun representativiteit? Welke zijn daarnaast de logische verschillen die een invloed hebben op de politieke structuren van de federatie, de gemeenschap, de stad, de natie, enz.?

MILIEU /

De zorg voor het milieu is een van de belangrijkste kwesties van onze tijd. In het tijdperk van de nieuwe landbouw, van
de ruralisatie van de stad, van steeds meer debat over de ontwikkeling van alternatieve energieën en de herdefinitie van het begrip natuur zelf, zijn de drempels tussen menselijke gemeenschappen en hun omgeving voortdurend aan het ver- schuiven. Door samen te werken voor een beter gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen beogen sommige gemeenschap- pen ook een alternatief voor een uit de hand gelopen consumentisme.

Vandaar de vraag in welke mate het milieu het leven van gemeenschappen bepaalt en ongekeerd, hoe beïnvloedt het leven van de gemeenschappen het milieu? Al verschillende jaren wordt er bovendien een link gelegd tussen ecologie en ideo- logieën als het feminisme of het socialisme. Het lijkt dus gerechtvaardigd om de inbreng van beide nader te bekijken, evenals de recente ontwikkelingen op dit vlak.

Voorstellen voor papers opsturen

Voorstellen voor papers moeten verstuurd worden per mail en uiterlijk 7 november toekomen bij de volgende twee personen:

Pierre Arese p.arese@iselp.be
Laurent Courtens l.courtens@iselp.be

De voorstellen moeten een samenvatting bevatten (van maximum 500 woorden) en een gedetailleerd cv met (indien van toepassing) een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke of artistieke publicaties en inter- venties.

De voorstellen (evenals de papers voor het symposium zelf) moeten geschreven worden in het Nederlands, Frans of Engels.

Symposium georganiseerd door het ISELP en Argos in het kader van COM ∩∪ TIES Algemeen curator (symposium): Maïté Vissault
Tentoonstellingscuratoren: Ive Stevenheydens (Argos), Maïté Vissault (ISELP) Coordinatie en concept van het symposium: Pierre Arese en Laurent Courtens